Projekt Magic Role of Languages realizowany jest w okresie 01.09.2018 – 06.2020
  1. W skład szkolnego zespołu projektowego wchodzą:
– mgr Ilona Adamska, Dyrektor Szkoły, sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją projektu – mgr Beata Szymańska, nauczyciel języka angielskiego, szkolny koordynator projektu – mgr Marlena Markowska, nauczyciel języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości, – mgr Alicja Toczko-Burda, nauczyciel języka angielskiego, – mgr Piotr Szablewski, nauczyciel języka rosyjskiego.
  1. Projekt obejmuje zarówno szereg aktywności realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, jak i w szkołach partnerskich, to jest:
– Szekszardi Garay Janos Gimnazium (Węgry) – Instituto Tecnico Economico e Tecnologico „E. Fermi” (Włochy) – IES Hispanidad (Santa Fe, Hiszpania) Projekt skierowany jest do uczniów spełniających następujące kryteria: – w roku szkolnym 2018/2019 uczeń uczęszcza do I lub II klasy LO, TIL lub ZSZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, – uczeń (w przypadku ucznia niepełnoletniego również rodzic) wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie, – uczeń (w przypadku ucznia niepełnoletniego również rodzic) wyraża zgodę na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych związanych z przygotowaniem oraz realizacją projektu, – uczeń posiada ważny paszport lub dowód osobisty, – uczeń ma co najmniej dobrą ocenę  z zachowania na ostatni semestr, – uczeń angażuje się w życie klasy, szkoły, działalność pozaszkolną, wolontariacką itp, – uczeń komunikuje się w języku angielskim.
  1. Dodatkowym kryterium uczestnictwa ucznia w projekcie jest kryterium naukowe, tj.
– w przypadku uczniów klas pierwszych: ocena z języka angielskiego na egzaminie gimnazjalnym oraz bieżąca  średnia ocen z języka angielskiego, a także ogólna punktacja z egzaminu gimnazjalnego oraz bieżąca średnia ocen (wszystkich); – w przypadku uczniów klas drugich: ocena końcoworoczna  z języka angielskiego z klasy I,  bieżąca  średnia ocen z języka angielskiego, a także średnia ocen końcoworocznych z kl. I  oraz bieżąca średnia ocen (wszystkich);
  1. Lista uczestników każdego wyjazdu oraz lista rezerwowa zostanie stworzona najpóźniej na dwa miesiące przed każdym wyjazdem, co ma umożliwić, między innymi, nawiązanie relacji online z uczestnikami wyjazdów z innych krajów i przyporządkowanie par. Listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu zatwierdza Dyrektor Szkoły.
  1. Uczeń może zostać usunięty z listy uczestników projektu jeśli:
– zmieni placówkę edukacyjną, – będzie odmawiał zaangażowania w prace projektowe, – otrzyma naganę wychowawcy klasy / dyrektora szkoły, – zaistnieją inne, nadzwyczajne przesłanki ku takiej decyzji. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczestników podejmuje Dyrektor Szkoły. 

Nasze działania!

więcej – Erasmus