https://www.instagram.com/zsoiztrzemeszno/
https://www.tiktok.com/@zsoiz_trzemeszno

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie w roku szkolnym 2024/2025

na podstawie:  Zarządzenia nr 110.1.7.2024 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.

L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowejod 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00
2.Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczneod 20 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r.od 19 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r.
3.Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami2 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem3 (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
4.Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej21 czerwca 2024 r.
5.Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty3 lipca 2024 r.
6.Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty3 lipca 2024 r.
7.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentamiod 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
8.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności zawartych w załączonych oświadczeniachdo 5 lipca 2024 r.do 26 lipca 2024 r.
9.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w załączonych oświadczeniach, w tym dokumentów przesłanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)do 10 lipca 2024 r.do 31 lipca 2024 r
10.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych111 lipca 2024 r. godz. 12.001 sierpnia 2024 r. godz. 12.00
11.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdemod 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00od 1 sierpnia 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
12.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych18 lipca 2024 r. do godz. 12.008 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00
13.Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty18 lipca 2024 r. do godz. 14.008 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00
14.Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych18 lipca 2024 r. godz. 15.008 sierpnia 2024 r. godz. 15.00
15.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 22 lipca 2024 r.do 12 sierpnia 2024 r.
16.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
17.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
18.Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 
1 Kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został
zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty
Facebook