Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest  projekt pt.:

„Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców”

Całkowita wartość projektu: 1 182 141,48 zł

Dofinansowanie projektu:  1 063 927,33zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 85 uczniów (24 kobiet) Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Trzemesznie, w tym 3 uczniów z  niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez udział uczniów w: stażach/praktykach zawodowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym,  szkoleniach/kursach, a także poprzez wsparcie szkoleniowe 7 nauczycieli (4 kobiet) kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt zakłada również doposażenie pracowni zawodowych 2 szkół tj. Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-01-01 do 2020-12-31.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Kursy/szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z Technikum w ZSOiZ w Trzemesznie;
  2. Kursy/szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z Branżowej Szkoła I Stopnia w ZSOiZ w Trzemesznie;
  3. Staże/ praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSOiZ w Trzemesznie;
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów z Technikum w i Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSOiZ w Trzemesznie;
  5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSOiZ w Trzemesznie;
  6. Tworzenie w Technikum w ZSOiZ w Trzemesznie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów – adaptacja i wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach;
  7. Wyposażenie/doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w Branżowej Szkole I stopnia w ZSOiZ w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

  • w Biurze Projektu w siedzibie Gminy Trzemeszno, przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno.
  • w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, plac Kościeszy-Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy