Erasmus +

Projekt Magic Role of Languages realizowany jest w okresie 01.09.2018 – 06.2020

  1. W skład szkolnego zespołu projektowego wchodzą:

– mgr Ilona Adamska, Dyrektor Szkoły, sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją projektu

– mgr Beata Szymańska, nauczyciel języka angielskiego, szkolny koordynator projektu

– mgr Marlena Markowska, nauczyciel języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości,

– mgr Alicja Toczko-Burda, nauczyciel języka angielskiego,

– mgr Piotr Szablewski, nauczyciel języka rosyjskiego.

  1. Projekt obejmuje zarówno szereg aktywności realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, jak i w szkołach partnerskich, to jest:

– Szekszardi Garay Janos Gimnazium (Węgry)

– Instituto Tecnico Economico e Tecnologico „E. Fermi” (Włochy)

– IES Hispanidad (Santa Fe, Hiszpania)

Projekt skierowany jest do uczniów spełniających następujące kryteria:

– w roku szkolnym 2018/2019 uczeń uczęszcza do I lub II klasy LO, TIL lub ZSZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie,

– uczeń (w przypadku ucznia niepełnoletniego również rodzic) wyraża zgodę na uczestnictwo w projekcie,

– uczeń (w przypadku ucznia niepełnoletniego również rodzic) wyraża zgodę na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych związanych z przygotowaniem oraz realizacją projektu,

– uczeń posiada ważny paszport lub dowód osobisty,

– uczeń ma co najmniej dobrą ocenę  z zachowania na ostatni semestr,

– uczeń angażuje się w życie klasy, szkoły, działalność pozaszkolną, wolontariacką itp,

– uczeń komunikuje się w języku angielskim.

  1. Dodatkowym kryterium uczestnictwa ucznia w projekcie jest kryterium naukowe, tj.

– w przypadku uczniów klas pierwszych: ocena z języka angielskiego na egzaminie gimnazjalnym oraz bieżąca  średnia ocen z języka angielskiego, a także ogólna punktacja z egzaminu gimnazjalnego oraz bieżąca średnia ocen (wszystkich);

– w przypadku uczniów klas drugich: ocena końcoworoczna  z języka angielskiego z klasy I,  bieżąca  średnia ocen z języka angielskiego, a także średnia ocen końcoworocznych z kl. I  oraz bieżąca średnia ocen (wszystkich);

  1. Lista uczestników każdego wyjazdu oraz lista rezerwowa zostanie stworzona najpóźniej na dwa miesiące przed każdym wyjazdem, co ma umożliwić, między innymi, nawiązanie relacji online z uczestnikami wyjazdów z innych krajów i przyporządkowanie par. Listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu zatwierdza Dyrektor Szkoły.
  1. Uczeń może zostać usunięty z listy uczestników projektu jeśli:

– zmieni placówkę edukacyjną,

– będzie odmawiał zaangażowania w prace projektowe,

– otrzyma naganę wychowawcy klasy / dyrektora szkoły,

– zaistnieją inne, nadzwyczajne przesłanki ku takiej decyzji.

Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczestników podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

Nasze działania!

 

więcej – Erasmus

ZSTRZEMESZNO