„Dzień Bezpieczeństwa” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

28 marca 2019 r. eksperci fundacji Polskie Centrum Analityczne przeprowadzili w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie kompleksowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, skierowane do całości rady pedagogicznej, pracowników oraz uczniów szkoły. Szkolenie, zrealizowane w ramach „Dnia Bezpieczeństwa”, było konsekwencją rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły, pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 września 2017 r. Powyższe rekomendacje powstały na kanwie doświadczeń z realizacji projektu MEN Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość, w którym to Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie uczestniczył 30 maja 2017 r. Szkolenie w Trzemesznie było także odpowiedzią na stwierdzone w polskich szkołach, po realizacji przedmiotowego projektu MEN, mankamenty w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, z których do najważniejszych należy zaliczyć: brak procedur bezpieczeństwa innych niż na wypadek pożaru,brak procedury bezpieczeństwa „AZYL”, jedno miejsce ewakuacji (bezpośrednio przy budynku szkolnym),brak odpowiedniego miejsca ewakuacji w przypadku „alarmu bombowego” oraz zbyt rzadkie treningi ewakuacji.
W trakcie szkolenia omówiono potencjalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w szkole, a także omówiono i zrealizowano w praktyce takie procedury postępowania, jak: ewakuacja w trakcie lekcji oraz przerwy, procedura „AZYL” (postępowanie w przypadku wejścia do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem – aktywny strzelec) w trakcie lekcji oraz przerwy, sposób prowadzenia ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy po eksplozji ładunku wybuchowego oraz sposób postępowania w przypadku sytuacji zakładniczej.
W trakcie tworzenia scenariusza ćwiczeń przeanalizowano przebieg zamachów z użyciem broni strzeleckiej w podobnych do trzemeszeńskiej szkołach, m.in. w amerykańskiej High School w Columbine (1999 r.) oraz krymskim technikum (17 października 2018 r.). Wykorzystano także dwuletnie doświadczenie z udziału we wspomnianym projekcie MEN Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość.
Jeszcze na etapie przygotowania do realizacji ćwiczeń urealniono niektóre rozwiązania, jak np. miejsce ewakuacji, które obecnie jest oddalone od szkoły, jest zadaszone i całkowicie bezpieczne dla uczniów i kadry szkoły. Nowa lokalizacja pozwala bezpiecznie przeczekać zagrożenie związane nie tylko z pożarem, ale również z obecnością w szkole niebezpiecznego ładunku. W przypadku tego drugiego zagrożenia ewakuacja może trwać od kilku do kilkunastu godzin, co wymaga zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków.
Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko w prowadzonych tego typu zajęciach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia.
W celu urealnienia szkolenia symulowano niektóre sytuacje niebezpieczne, takie jak m.in. eksplozja ładunku wybuchowego, konieczność udzielania pomocy medycznej rannym i poszkodowanym uczniom, wejście do szkoły napastnika z niebezpiecznym narzędziem oraz sytuację zakładniczą. Pozwoliło to młodzieży na lepsze zrozumienie współczesnych zagrożeń, zmotywowało do koncentracji w trakcie szkolenia praktycznego, a także uatrakcyjniło samo szkolenie, co było bardzo często podkreślane przez nauczycieli i uczniów.
Niewątpliwie bardzo pozytywnym efektem szkolenia była identyfikacja drobnych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego szkoły, których poznanie bez tak kompleksowego ćwiczenia byłoby niemożliwe, a których usprawnienie poprawi poziom bezpieczeństwa osób uczących się i pracujących w placówce.
Przedmiotowe szkolenie pokazało także, jak przy pewnych zmianach organizacyjnych znacząco można podnieść poziom bezpieczeństwa całej szkoły. Po krótkim wstępnym szkoleniu ewakuacja całej szkoły, bez względu na to, czy w trakcie lekcji czy przerwy, trwała około dwóch minut, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa. Procedura „AZYL” mająca na celu odcięcie uczniów od działania napastnika z niebezpiecznym narzędziem – do 30 sekund.
Szkolenie zostało zrealizowane przez osoby z niekwestionowanym doświadczeniem zawodowym w zakresie zwalczania terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej, zdobywanym w kraju i poza jego granicami – m.in. na misjach w Iraku, Afganistanie czy Libanie, tj. Krzysztofa Danielewicza, Macieja Matysiaka, Marka Napierałę, Marcina Siudę, Marka Baranowskiego i Dariusza Kiliana.

 

Materiał udostępniony przez Fundację Polskie Centrum Analityczne.

ZSTRZEMESZNO